0909 595 081

Cao su

Vật liệu làm răng tạm Visalys Temp

Vật liệu làm răng tạm Visalys Temp

Liên hệ
Vật liệu ghi dấu cắn Futar - Futar Fast

Vật liệu ghi dấu cắn Futar - Futar Fast

Liên hệ
Cao su ghi dấu cắn Furta D

Cao su ghi dấu cắn Furta D

Liên hệ
Cao su nặng Panasil

Cao su nặng Panasil

Liên hệ
Cao su nhẹ dùng súng Panasil-X-light, Light And Regular

Cao su nhẹ dùng súng Panasil-X-light, Light And Regular

Liên hệ
Chất xúc tác cho C-silicone Protesil Catalys Gel

Chất xúc tác cho C-silicone Protesil Catalys Gel

Liên hệ
Súng bơm cao su

Súng bơm cao su

Liên hệ
Đầu trộn cao su-mixing tips

Đầu trộn cao su-mixing tips

Liên hệ
Đầu bơm cao su

Đầu bơm cao su

Liên hệ
Vât liệu silicone mềm đệm hàm giả Sofreliner Tough Soft

Vât liệu silicone mềm đệm hàm giả Sofreliner Tough Soft

Liên hệ
Vật liệu đệm nền hàm và nới rộng nền hàm trực tiếp Tokuyama REBASE II

Vật liệu đệm nền hàm và nới rộng nền hàm trực tiếp Tokuyama REBASE II

Liên hệ