0909 595 081

Workshop: Sửa soạn , bơm rửa & trám bít hoàn hảo với Cement MTA

Khóa học: Sửa xoạn, bơm rửa & trám bít hoàn hảo với Cement MTA

Giảng viên: Ths. Bs CKII Nguyễn Tấn Hưng

Mục tiêu khóa học

 

Điều kiện tham dự và thông tin liên hệ