0909 595 081

Vario Press 300e

Lò ép và nướng sứ thế hệ mới 2 trong 1:

- Với 500 chương trình có thể cài đặt riêng biệt.

- Có nhiều chương trình được cài đặt sẵn.

- Quy trình ép độc quyền cho sứ lithium disilicate.