0909 595 081

Mũi khoan Ceramill

- Mũi khoan Ceramill Roto: sử dụng trong quy trình cắt ướt và cắt khô cho phôi Zolid HT+, Sintron, Zi, Zolid Fx Multilayer...

- Mũi khoan Ceramill Roto Poly: sử dụng trong quy trình cắt sứ 3M ESPE Lava Ultimate.

- Mũi khoan Ceramill Motion 2 Diamant: sử dụng cho quy trình cắt ướt các phôi sứ thủy tinh và sứ lai.

- Mũi khoan Ceramill Roto TI: sử dụng trong quy trình cắt phôi TI - Form sản xuất Abutment 1 thành phần.