0909 595 081

Đầu sửa soạn để đặt implant - Insert IM2A - IM2P - IM3A - IM3P IM4A - IM4P

-Sử dụng cho máy Piezosurgery

-Đầu sửa soạn để đặt implant

Chức năng: 

- Insert IM2A: định hướng implant vùng răng trước (hàm trên).

- Insert IM2P: định hướng implant vùng răng sau (hàm trên).

- Insert IM3A: mở rộng xương/ hoàn tất khoan xương implant vùng răng trước (hàm trên).

- Insert IM3P: mở rộng xương/ hoàn tất khoan xương implant vùng răng sau (hàm trên).

- Insert IM4A: hoàn tất khoan xương cho implant vùng răng trước (hàm trên).

- Insert IM4P: hoàn tất khoan xương cho implant vùng răng sau (hàm trên).