0909 595 081

Đài đánh bóng - Strauss

-Đài đánh bóng 2 bước cho các phục hình composite

-Các hình dạng cup, point, disc...

-Được FDA và CE cấp chứng chỉ ISO.