Nội nha đương đại trên quan điểm xâm lấn tối thiểu và đơn giản hóa quá trình sửa soạn ống tủy.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. HCM kết hợp với Công ty TNHH Nha Khoa Thái Bình Dương tổ chức lớp đào tạo liên tục với chủ đề:

Nội nha đương đại trên quan điểm xâm lấn tối thiểu và đơn giản hóa quá trình sửa soạn ống tủy.
Thuyết trình viên:  Dr. Simone Staffoli 
Người chuyển ngữ: BS. CKII, Cô Huỳnh Anh Lan

Download file thư mời:

Tại TP.HCM: letter_2SHAPE_HCM_2016_07

Tại Hà Nội: letter_2SHAPE_HN_2016_07