Hội thảo nội nha nâng cao “10 lời khuyên để điều trị nội nha thành công khi tạo dạng ống tủy tiên đoán trước và trám bít hệ thống ống tủy theo 3 chiều”