Prestige Putty Soft

Prestige Putty Soft - là cao su cộng hợp dạng xúc tác được thiết kế để lấy dấu thì đầu chính xác và chất lượng cao, được sử dụng trong kỹ thuật lấy dấu hai thì,  nó đặc biệt mềm suốt quá trình làm việc, thời gian làm việc trong miệng ngắn. Độ cứng 56, phân loại A, màu hồng đào.